In: CSR, News

          บริษัท ดี-ท็อปส์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด เป็นประธานเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี โดยนำเงินบริจาคจัดสร้างระบบไฟฟ้าให้แก่ วัดอุทัยราษฎร์บำรุง (วัดโคกเลือด) ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562  โดยมีพนักงานของบริษัทเป็นเจ้าภาพร่วม และยังมีผู้มีจิดศรัทธาร่วมการทำบุญครั้งนี้อีกเป็นจำนวนมาก