In: CSR, News

บริษัท ดี-ท็อปส์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยากรจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในหัวข้อเรื่อง ” เตรียมตัวอย่างไรเพื่อให้ได้รับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ และประโยชน์ที่นิติบุคคลจะได้รับ” โดยคุณถิรเดช เพ็ญรัตน์ กรรมการผู้จัดการ และ คุณธนาโชค  พูลศิริ เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์  เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562   ณ โรงแรมเมโทโปรภูเก็ต  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการอบรมกว่า 200 คน