In: CSR, News

บริษัท ฯ ส่งเจ้าหน้าที่เพื่ออบรมการติดตั้ง Home Automation กวางโจว ประเทศจีน โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Dealer อย่างเป็นทางการ จาก HDL