In: CSR

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 บริษัท ดี-ท็อปส์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ จาก ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ด้านการมีผลิตภาพแรงงานสูงผ่านเกณฑ์มาตรฐานโครงการ “เพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ” เป็นโครงการของ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ แก่สถานประกอบกิจการ และพนักงานในสถานประกอบกิจการในการสร้างจิตสำนึกให้รู้คุณค่าของทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เข้าใจถึงความสูญเสียในกระบวนการทำงานและดำเนินการแก้ไขปรับปรุงได้อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง สามารถนำแนวทางไปปฏิบัติเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานและลดการสูญเสียในวงจรการผลิตของสถานประกอบกิจการได้อย่างยั่งยืน