ลำดับ

ตำแหน่ง

จำนวน

1

วิศวกรประมาณราคา

2

2

ผู้จัดการโครงการ (EE)

2

3

วิศวกรเขียนแบบ

1

4

วิศวกรโครงการ (EE)

5

5

ช่างไฟฟ้า

10

6

วิศวกรต้นทุน (Cost Engineer)

1

ตำแหน่ง วิศวกรประมาณราคา

รายละเอียด

 • มีประสบการณ์ในการทำราคางานโครงการต่างๆ ในระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล ระบบสื่อสารหรือระบบอื่นๆ
 • แผนก                     : วิศวกรรม
 • จำนวน                    : 2 อัตรา
 • ระดับการศึกษา      : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • เวลาทำงาน           : งานประจำ
 • เงินเดือน                : 20,000 - 30,000 บาท

สวัสดิการ

 • วันลากิจประจำปี 7 วัน
 • ยูนิฟอร์ม
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • กองทุนพนักงาน
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • สังสรรค์ประจำปี
 • เงินช่วยเหลือครอบครัวพนักงาน

วิธีการสมัคร

 • ส่ง e-mail มาได้ที่ thanachokejj@gmail.com
 • มาสมัครได้ด้วยตนเอง
 • คลิก สมัครงาน

ติดต่อเรา

บริษัท ดี-ท็อปส์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด888 หมู่ที่ 1 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต
ติดต่อ      : คุณตั้ม
Email     : thanachokejj@gmail.com
Tel       : 076393057
ติดต่อ      : 076393059
Website   : www.dtopsengineering.com

ตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ (EE)

รายละเอียด

1.  บริหารโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานถูกต้องตามหลักวิศวกรรมควบคุมงบประมาณและระยะเวลาที่กำหนดไว้
2.  บริหารควบคุม แผนงาน แผนบุคลากร แผนวัสดุ-อุปกรณ์ แผนการเงินให้สอดคล้องและเหมาะสม
3.  ประชุมติดตามควบคุมแผนงานพร้อมทั้งรายงานสถานะและปัญหาพร้อมแนวทางแก้ไขที่เกิดขึ้นแก่ผู้บริหาร
4.  ควบคุมดูแลตรวจสอบงานเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของโครงการ เพื่องานและเอกสารต่างๆในโครงการเป็นไปอย่างมีระบบถูกต้องครบถ้วน
5.  บริหารความขัดแย้งต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในแต่ละโครงการ
6.  การบริหารต้นทุนด้านต่างๆในการดำเนินงานของโครงการ
7.  ให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้ได้ผลงานที่ดีถูกต้องและใช้เวลาน้อยที่สุด
8.  จัดทำรายงานเปรียบเทียบความคืบหน้าของงาน โครงการต่างๆเพื่อให้แน่ใจว่าการบริหารโครงการเสร็จตามแผนงานที่กำหนด
9.  สนับสนุนและส่งเสริมการนำทักษะความรู้ความชำนาญด้านการจัดการสมัยใหม่มาใช้ในงานเพื่อมุ่งนำองค์กรไปสู่มาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศและยั่งยืน
10.  ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามรูปแบบ มีคุณภาพและเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน พร้อมส่ง-มอบ เสนอหัวหน้างาน และติดตามผลการปฏิบัติงาน
11.  มีทัศนคติและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงานและหัวหน้างานได้ดี
12.  มีความรับผิดชอบในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย

 • แผนก                     : วิศวกรรม
 • จำนวน                   : 2 อัตรา
 • ระดับการศึกษา      : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • เวลาทำงาน           : งานประจำ
 • เงินเดือน                : 30,000 - 50,000 บาท

สวัสดิการ

 • วันลากิจประจำปี 7 วัน
 • ยูนิฟอร์ม
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • กองทุนพนักงาน
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • สังสรรค์ประจำปี
 • เงินช่วยเหลือครอบครัวพนักงาน

วิธีการสมัคร

 • ส่ง e-mail มาได้ที่ thanachokejj@gmail.com
 • มาสมัครได้ด้วยตนเอง
 • คลิก สมัครงาน

ติดต่อเรา

บริษัท ดี-ท็อปส์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด888 หมู่ที่ 1 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต
ติดต่อ      : คุณตั้ม
Email     : thanachokejj@gmail.com
Tel       : 076393057
ติดต่อ      : 076393059
Website   : www.dtopsengineering.com

ตำแหน่ง วิศวกรเขียนแบบ

รายละเอียด

 • มีใบ กว. สามัญ
 • แผนก                     : วิศวกรรม
 • จำนวน                   : 1 อัตรา
 • ระดับการศึกษา      : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • เวลาทำงาน           : งานประจำ
 • เงินเดือน                : 30,000 - 50,000 บาท

สวัสดิการ

 • วันลากิจประจำปี 7 วัน
 • ยูนิฟอร์ม
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • กองทุนพนักงาน
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • สังสรรค์ประจำปี
 • เงินช่วยเหลือครอบครัวพนักงาน

วิธีการสมัคร

 • ส่ง e-mail มาได้ที่ thanachokejj@gmail.com
 • มาสมัครได้ด้วยตนเอง
 • คลิก สมัครงาน

ติดต่อเรา

บริษัท ดี-ท็อปส์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด888 หมู่ที่ 1 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต
ติดต่อ      : คุณตั้ม
Email     : thanachokejj@gmail.com
Tel       : 076393057
ติดต่อ      : 076393059
Website   : www.dtopsengineering.com

ตำแหน่ง วิศวกรโครงการ (EE)

รายละเอียด

 • มีประสบการณ์งานโครงการอย่างน้อย 2 ปี
 • มีใบ กว. ภาคี ขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ตั้งใจทำงาน อดทน
 • ตั้งใจเรียนรู้และหาประสบการณ์ใหม่เสมอ
 • ทัศนคติดี
 • แผนก                     : วิศวกรรม
 • จำนวน                   : 5 อัตรา
 • ระดับการศึกษา      : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • เวลาทำงาน           : งานประจำ
 • เงินเดือน                : 20,000 - 30,000 บาท

สวัสดิการ

 • วันลากิจประจำปี 7 วัน
 • ยูนิฟอร์ม
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • กองทุนพนักงาน
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • สังสรรค์ประจำปี
 • เงินช่วยเหลือครอบครัวพนักงาน

วิธีการสมัคร

 • ส่ง e-mail มาได้ที่ thanachokejj@gmail.com
 • มาสมัครได้ด้วยตนเอง
 • คลิก สมัครงาน

ติดต่อเรา

บริษัท ดี-ท็อปส์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด888 หมู่ที่ 1 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต
ติดต่อ      : คุณตั้ม
Email     : thanachokejj@gmail.com
Tel       : 076393057
ติดต่อ      : 076393059
Website   : www.dtopsengineering.com

ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า

รายละเอียด

 • มีประสบการณ์ในการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
 • ขยัน อดทน และมีความซื่อสัตย์
 • แผนก                     : วิศวกรรม
 • จำนวน                   : 10 อัตรา
 • ระดับการศึกษา      : ไม่ระบุ
 • เวลาทำงาน           : งานประจำ
 • เงินเดือน                : ตามตกลง

สวัสดิการ

 • วันลากิจประจำปี 7 วัน
 • ยูนิฟอร์ม
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • กองทุนพนักงาน
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • สังสรรค์ประจำปี
 • เงินช่วยเหลือครอบครัวพนักงาน

วิธีการสมัคร

 • ส่ง e-mail มาได้ที่ thanachokejj@gmail.com
 • มาสมัครได้ด้วยตนเอง
 • คลิก สมัครงาน

ติดต่อเรา

บริษัท ดี-ท็อปส์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด888 หมู่ที่ 1 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต
ติดต่อ      : คุณตั้ม
Email     : thanachokejj@gmail.com
Tel       : 076393057
ติดต่อ      : 076393059
Website   : www.dtopsengineering.com

ตำแหน่ง วิศวกรต้นทุน (Cost Engineer)

รายละเอียด

 • จบปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม
 • หากมีประสบการณ์ด้านการประเมินราคา หรือ ควบคุมต้นทุนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • แผนก                     : วิศวกรรม
 • จำนวน                   : 1 อัตรา
 • ระดับการศึกษา      : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • เวลาทำงาน           : งานประจำ
 • เงินเดือน                : ตามตกลง

สวัสดิการ

 • วันลากิจประจำปี 7 วัน
 • ยูนิฟอร์ม
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • กองทุนพนักงาน
 • โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • สังสรรค์ประจำปี
 • เงินช่วยเหลือครอบครัวพนักงาน

วิธีการสมัคร

 • ส่ง e-mail มาได้ที่ thanachokejj@gmail.com
 • มาสมัครได้ด้วยตนเอง
 • คลิก สมัครงาน

ติดต่อเรา

บริษัท ดี-ท็อปส์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด888 หมู่ที่ 1 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต
ติดต่อ      : คุณตั้ม
Email     : thanachokejj@gmail.com
Tel       : 076393057
ติดต่อ      : 076393059
Website   : www.dtopsengineering.com